globes-022

Uppåkra grundades någon gång under 100-talet f.Kr., och övergavs cirka tusen år senare. Det innebär att de som levde i Uppåkra på olika sätt berördes av de stora händelser som skapade det moderna Europa. Romarriket hade sin storhetstid och nedgång. Religioner som kristendom och islam uppkom och länder som Frankrike och England började formas. Vid samma tid gav sig vikingarna ut på sina långa resor.
Kartorna visar hur de mäktigaste rikena på kontinenten förändrades under den långa tid som boplatsen i Uppåkra existerade.

Uppåkra was founded during the 1st century BC and was abandoned more than a thousand years later. This means that those who lived in Uppåkra were affected in a number of ways by the great events that created modern Europe. The Roman Empire reached its heyday and decline. Religions such as Christianity and Islam rose and nations like France and England started to form. At the same time the Vikings embarked on their long journeys.
The maps show how the most powerful kingdoms and empires on the continent changed during the long period in which Uppåkra existed.

100-tal / 2nd Century AD
Under Uppåkras tidiga skede dominerades Europa av det romerska imperiet. Romarriket var som störst runt 100-talet e.Kr. Då härskade romarna från England till Arabiska halvön. Romarna hade även handelskontakter med folk utanför imperiet. Bland annat de germanska folken, och därmed också Uppåkras invånare.

In Uppåkra’s early phase, Europe was dominated by the Roman Empire. The empire was at its greatest during the 1st century AD. By then, the Romans ruled from England to the Arabian Peninsula. The Romans also traded with people outside the Empire’s borders.
Among these were the Germanic peoples, and thus also the people in Uppåkra.

map100AD

500-tal / 6th Century AD
Det romerska riket delades, och den västra halvan av imperiet togs över av olika germanska folk under 400-talet. Rikets östra del fortsatte att styras från Konstantinopel (dagens Istanbul) fram till slutet av medeltiden. Perioden 400-550 e.Kr. kallas för Folkvandringstiden. Många av guldföremålen i Uppåkra härstammar från den tiden.

The Roman Empire was divided, and the western half of the Empire became controlled by different Germanic peoples in the 5th century. The eastern part continued to be ruled from Constantinople (modern day Istanbul) until the end of the Middle Ages. The period 400-550 AD is called the Migration Period. Many of the golden objects found in Uppåkra are from this period.

800-tal / 9th Century AD
Under 800-talet växte Frankerriket fram som en ny stormakt. Kristendomen var den stora religionen. Detta avspeglas i föremål som hittats i Uppåkra. Vid samma tid började nordbor att ge sig ut på långa resor för att handla, plundra och erövra nya områden. Söderut enades Mellanöstern under islam. Religionen spreds ända till dagens Spanien och södra Italien.

During the 9th century the Frankish kingdom emerged as a new great power. Christianity was the new grand religion. At the same time, the Norse started to travel far and wide to trade, plunder and conquer new territories. To the south, the Middle East became united under Islam. The religion expanded all the way to
modern-day Spain and southern Italy.

Bild: Under folkvandringstiden på 500-talet expanderar nya riken.

 

Bild: Vikingatida mansfigur i silver funnen i Uppåkra med orientaliska pösbyxor, visar på kontakten med Orienten.