Vetenskapligt råd

Vårt vetenskapliga råd har till uppgift att säkerställa att allt som visas och berättas om Uppåkra har en vetenskaplig förankring och bygger på kunskap om arkeologi och historia.

Det vetenskapliga rådet ska aktivt medverka till att Uppåkra ligger i framkant när det gäller upplysning från en av Skandinaviens mest intressanta fyndplatser. Det handlar om arkeologi, historiebeskrivning, visualiseringsteknik, pedagogik, internationalisering och kopplingen till nutidsfrågor.

Anders Reisnert

”De rika fynden och den långa kontinuiteten ger platsen en särställning inom nordisk arkeologi. Mitt bidrag till rådet blir främst min kännedom om arkeologins metoder och utvecklingsmöjligheter, samt ett stort nätverk inom ämnesområdet.”

Bakgrund: Arkeolog med specialisering på hög och senmedeltid. Har arbetat på ett flertal utgrävningar i främst Malmöområdet. Tidigare Stadsantikvarie med ansvar för uppdragsarkeologi och kulturmiljövård i Malmö Stad.

Dick Harrison

”Jag växte upp i Staffanstorp, och Uppåkra är en del av min barndomsmiljö. Fynden i Uppåkra ser jag som glasklara exempel på att vår historia aldrig står stilla, att vi ständigt har möjlighet att lära oss mer om det förflutna. Jag vill sätta in Uppåkra i större kontexter och för en bredare allmänhet visa på relevansen av att forska om, lära sig om och besöka platsen.”

Bakgrund: professor i historia, expert på dels medeltid, dels allmäneuropeiska sammanhang. Har skrivit ett fyrtiotal böcker, flertalet med fokus på medeltiden, och fått Augustpriset för ”Stora döden” (år 2000). Medverkat flitigt i radio, TV och tidningar. Skriver en Historieblogg på Svenska Dagbladet, har spelat in en TV-serie om Sveriges historia för TV 4 och vunnit På Spåret i SVT två gånger.

Alexandra Sanmark

”Jag forskar och undervisar om vikingatiden, just nu med speciell inrikting på tingsplatser och lagar. Min hemvist är Orkneyöarna i norra Skottland, som är kända för sitt vikingatida arv.

Bakgrund: Reader in Medieval Archaeology, Associate Professor of Archaeology at Uppsala University, Centre for Nordic Studies, University of the Highlands and Islands, Kirkwall.

Silke Eisenschmidt

”Jeg er født i 1966 i Braunschweig (Tyskland) og har læst forhistorisk arkæologi som hovedfag og historie og biologisk antropologi, netop fordi jeg er meget interesseret i skandinavisk arkæologi. Jeg har arbejdet som arkæolog på Museum Sønderjylland – Arkæologi Haderslev hvor jeg siden 2001 er fastansat som museumsinspektør. Bakgrund: Jeg arbejder mest som udgravningsleder med alle tidsperioder. Det indebærer selvfølgelig også formidling i form af rapporter, artikler, foredrag og udstilling.I 1993 afsluttede jeg mit studium med et speciale om kammergrave i vikingetidens Danmark (tysk Magister artium /M.A.). I 2001 fik jeg en ph.d. (tysk Dr. phil.) fra Kiel universitet for min afhandling om gravfundene fra vikingetiden i Sønderjylland. ”

.

Stefan Nyzell

”Uppåkra för mig är en plats med enorm potential som står inför en stor utmaning att fortsätta utveckla de förmedlingspedagogiska aspekterna av verksamheten. Det jag kan bidra med i det vetenskapliga rådet är mina utbildningsvetenskapliga och förmedlingspedagogiska perspektiv, samt historiskt återskapande utifrån ett kulturarvsperspektiv.”

Bakgrund: Universitetslektor i historia vid Fakulteten för lärande och samhälle, Malmö högskola. Forskar och undervisar om historia, historiebruk, historieförmedling, kulturarv- och kulturarvspedagogik och utbildningsvetenskap. Forskar just kring hur medeltiden (ca 400-1500) återskapas i olika sammanhang i det tidiga 2000-talet.

Thomas Småberg

”Uppåkra är en fascinerande. Jag tycker främst det är intressant med de ritualer som har utförts på denna plats där världslig elit har sammansmält med andlig elit på ett spännande sätt, där kulthuset och de så kallade guldgubbarna är synliga tecken på detta. Jag kommer att kunna bidra dels genom min medeltidsforskning, dels genom den forskning och den verksamhet jag bedrivit gentemot museisektorn.”

Bakgrund: biträdande professor i historia vid Fakulteten för lärande och samhälle, Malmö högskola. Medeltidshistoriker och har primärt forskat kring maktkonstruktion, politisk kultur och sociala relationer under senmedeltid.

Heikki Ranta

”I UAC vetenskapliga råd representerar jag Svenska kyrkan som från nära håll har deltagit i processerna i Uppåkra i många år. Jag jobbar som stiftsantikvarie brett, inte så väldigt spetsigt och detaljerat. Mina kunskaper ligger just däri, att hantera stora helheter, pengar och långtidsplanering.”

Bakgrund: stiftsantikvarie i Lunds stift, innefattar allt från restaurering av våra kyrkobyggnader, vård- och underhållsplanering av begravningsplatser, konservering av kyrkliga textilier, medeltida skulptur m.m.